Партньори

Фондация „Ресурсен център Билитис“

Визия: Общество, в което всички хора имат равни права и никой не е дискриминиран, заради това, което е.
Амбиция: Да развива, овластява и подкрепя ЛГБТИ общността в цялата страна.

Застъпничество за промяна в законодателството и политиките за пълно зачитане на правата на ЛГБТИ хората, равнопоставено включване във всички сфери на обществения живот, признаване на ЛГБТИ семействата, признаване на пола, превенция на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Промяна в обществените нагласи и повишаване нивата на приемане на ЛГБТИ хората в българското общество. Работа на международно ниво за повишаване осведомеността относно състоянието на ЛГБТИ правата и демокрацията в България.

Фондация ГЛАС

Мисия: GLAS e неправителствена организация, която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей, бисексуални и транссексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Фондацията, основана през 2015 г., се фокусира върху основни цели като положително обществено представяне на ЛГБТ общността, провеждане на обществени кампании срещу дискриминацията и хомофобските престъпления от омраза и в подкрепа на толерантността.
Визия: Нашата визия е за равенство и пълно участие на ЛГБТИ хората във всички аспекти на живота и обществото.

Българският хелзинкски комитет

БХК е независима неправителствена организация за защита на правата на човека, учредена в София през 1992 г. Акцент в работата на организацията е отстояването на правата на най-уязвимите групи: деца, жени, хора в неравностойно положение, непопулярни етнически, полови и религиозни малцинства, лишени от свобода. Правната програма на организацията предоставя безплатна правна помощ на жертви на престъпления от омраза, включително на основата на сексуална ориентация, джендърна идентичност и полови характеристики.

Фондация за достъп до права

ФАР е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2013г. от д-р адвокат Валерия Иларева. Мисията на ФАР е да създава ефективни механизми за достъп до права на практика и защита срещу произволно лишаване от права. От основаването си и съгласно Устава й, приоритетни бенефициенти на ФАР са търсещите убежище, бежанците, мигрантите и лицата без гражданство. За да постига целите си ФАР предоставя правна помощ, поддържа интерактивната информационна платформа https://Мigrantlife.bg/, провежда застъпническа дейност и обучения и предоставя обучителни, печатни и дигитални ресурси за студенти и професионалисти, работещи с бежанци и имигранти по темите на бежанското и миграционното право. Всяка дейност на ФАР има за крайна цел постигане на повече социална справедливост, повишаване на институционалната и обществена информираност и изграждане на стабилна основа за достъп до права в България в съответствие с европейските и международни стандарти за защита правата на човека.

Организация на евреите в България “Шалом”

Шалом (Организация на евреите в България)
Мисия: Запазване и развитие на идентичността, традициите и материално-историческото наследство на българското еврейство. Съхраняване на историческата памет в България. Борба срещу езика на омразата, проявите на антисемитизъм и ксенофобия. Защита на религиозните права и свободи на всички граждани.
Визия: Чрез дейности в сферата на културата, духовния живот и социалното подпомагане организацията се стреми да реализира и подкрепя проекти, които са ориентирани към нуждите и стремежите на своите членове и които предлагат възможности за еврейско образование и личностно развитие.
Амбиция: Организация на еврейте в България „Шалом“ да се развива като важна част от българското общество, носител на положителни промени в него и да защитава правата на своите членове.

АЕЖ (Асоциация на европейските журналисти – България)

Мисия: Ние сме тук защото има нужда от нас. Ние сме професионална общност от журналисти, част от Асоциацията на европейските журналисти, независим наблюдател на Съвета на Европа.
Визия: Да развиваме устойчиво медийната среда и да работим за повишаване на качеството на журналистиката в България като целенасочено създаваме среда, в която предаваме знания и развиваме умения и подкрепяме журналисти, които са възпрепятствани да вършат (свободно) работата си.

Имаш нужда от съдействие?