CHOICE

Насърчаване на училищна среда, приветстваща различията

Статус на проекта:
Текущ
Период на реализация:
30 месеца (юли 2019 – декември 2021)
Партньори:
KMOP, Гърция ; Color Youth, Гърция; ACCEPT, Румъния; LGL, Литва

За проекта

Основната цел на проектa CHOICE, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е превенция и борба с всякакъв вид нетолерантност и дискриминация в училищата, както и с поражданите от тях тормоз и насилие. Проектът предвижда изграждане на устойчив механизъм за оказване на подкрепа на жертвите на тормоз в училище, както и повишаване на капацитета на учителите и училищните власти за превенция на насилието в училище чрез насърчаване на толерантността. Този проект цели да допринесе за създаване на приобщаваща училищна среда в България, Гърция, Литва и Румъния.

Основни дейности

  • Проучване на нуждите на ученици, родители и училищни специалисти, свързани с подобряване на мерките за превенция и борба с насилието в училище. Изготвяне на препоръки за подобряване на действащия механизъм за превенция и борба с насилието в училище на база извършената оценка на нужди.
  • Изграждане на уеб-базирана платформа за анонимно психологическо консултиране на жертви на насилие в училище, която ще бъде достъпна за ученици от цялата страна. Квалифицирани психолози ще предоставят безплатни консултации и пренасочване на младежите към други специалисти и институции, когато случаят изисква комплексна интервенция.
  • Обучения за учители от големите градове в страната за прилагане на комплексен подход в превенцията и борбата с насилието в училище, който адресира корените на проблема и подобрява координацията м/у учители, родители, и институциите, работещи по проблема.
  • Разпространение на информация за инициативата и повишаване на осведомеността на различни заинтересовани страни, включително младежи от уязвими групи, които често са обект на насилие в училище, родители, институции, работещи по проблема.