Мониторинг на прилагането на Препоръка cm/rec (2010)5 на Комитета на министрите

Статус на проекта:
Приключил
Период на реализация:
2018 година
Партньори:
Фондация GLAS; Младежка ЛГБТ организация “Действие”

За проекта

През 2018 г. Съветът на Европа предприе преглед на прилагането на Препоръката в страните-членки чрез проучване на произхождащите от прилагането ѝ промени, които всяка държава е реализирала. Паралелно с официалния преглед, ЛГБТИ неправителствени организации бяха поканени от Съвета на Европа да извършат паралелно проучване и да изготвят съпътстващ доклад.

Резултати

  • Изпращане на писма до държавни органи, за да бъдат осведомени за процеса и методологията на мониторинга и покана за среща и участие в проучването.
  • Провеждане на срещи с представители на държавните органи с цел предоставяне на допълнителна информация за процеса на мониторинга.
  • Разпространение на въпросник, разработен от Съвета на Европа, адресиращ прилагането на Препоръката до държавните органи.
  • Събиране на попълнените въпросници с официални отговори от държавните органи.
  • Подготвяне на доклад и изпращането му до Съвета на Европа.
  • Разпространение на доклада и включените в него препоръки за подобряване на положението на ЛГБТИ хората в България на национално ниво; информационна кампания в социалните медии и финално събитие.